Forslag estetisk veileder Filipstad

31 studenter fra arkitektur- og industridesignstudiet ved NTNU, og by-og regionsplanlegging og landskapsarkitektur ved NMBU har siden august 2021 arbeidet med å utvikle et forslag til estetisk veileder for Filipstad – den siste delen av Fjordbyen i Oslo. Prosjektet ble initiert av Koi, og er gjennomført med veiledning fra MAD arkitekter, Multiconsult og Koi. Forslaget til veileder er nå ferdigstilt, og kan lastes ned her.

En ny generasjon byutviklere med nye estetiske visjoner

Det siste året har studenter fra arkitektur og industriell design ved NTNU og landskapsarkitektur og by- og regionsplanlegging ved NMBU jobbet i et tverrfaglig prosjekt initiert av Koi, med å lage et forslag til en estetisk veileder for utbyggingen av Filipstad i Oslo. Prosjektet har vært poenggivende ved studieinstitusjonene og har vært planlagt for og tilrettelagt av linjeforeningene Broderskapet, Terra Forma, Leonardo og Struktura. Målet for prosjektet har vært å vise kommune, utviklere og tomteeiere, arkitekter og befolkningen, et forslag til hvordan man kan skape et fargerikt og estetisk vakkert Filipstad med utgangspunkt i stedets identitet og historie som industriområde. Resultatet har blitt en innholdsrik, visjonær og grundig estetisk veileder med realiserbare forslag til alt fra fargebruk, materialer, fasadeutforming, offentlige rom, bygulv, grøntarealer og orienterbarhet. Studentene har underveis blitt veiledet av Kurt Singstad fra MAD arkitekter, Sanna Maria Härmä, Kristine Holte og Juni Norløv Teigene fra Multiconsult og Dagny Thurmann-Moe fra Koi.

Fokus på estetisk bærekraftige omgivelser

Morgendagens arkitekter, designere, byplanleggere og landskapsarkitekter ønsker et større fokus på estetikk og vakker arkitektur i fremtidens byutvikling, som er tydelig når man blar gjennom innholdet i veilederen. Dette har blitt kokt ned til fire nøkkelinnsikter som studentene mener det er viktig å ha med seg for å forme et vakkert og varig Filipstad. Disse nøkkelinnsiktene dreier seg om fasader, farger, materialer og uterom. Det har blitt gjort grundige fasadestudier, hvor Filipstads identitet som industriområde kommer til uttrykk. Samtidig har det blitt jobbet med tydelige referanser til tidligere arkitektoniske epoker, samt en stedstilpasset farge- og materialbruk. Uterommene er det også blitt gjort grundig rede for, med innspill på overvannshåndtering, beplantning og mangfold i trær og planter.

I tillegg til veilederen har studentene underveis i arbeidet kartlagt flere spennende konsepter for aktivitet og møteplasser på Filipstad gjennom hele året. Konseptene for Hasvold sjøbad og Urtehagen har de sammenfattet i et vedlegg som er tilgjengelig for nedlastning på nettsiden.

Takk til Sto, Asak miljøstein og Wienerberger som har vært med på å gjøre dette prosjektet mulig å gjennomføre.

I løpet av mai blir veilederen overlevert til byråd for byutvikling, Hanna Marcussen i Oslo rådhus og til utvikler av tomten, HAV Eiendom, med mål om at den skal fungere som et verdifullt verktøy i den kommende utviklingen av Filipstad. Veilederen er nå tilgjengelig digitalt på www.prosjektfilipstad.org.

KONTAKTINFORMASJON PRESSEKONTAKTER

Studentrepresentant arkitektur:
Ingrid Lien Halvorsen
tlf: 911 44 289
e-post: lienhalvorsen@gmail.com

Som arkitektstudenter har vi har jobbet med estetisk utforming av byen – noe vi mener det er for lite fokus på i dag. Vi har hentet inspirasjon fra både klassisk og nyere arkitektur, og basert på dette utarbeidet prinsipper som skal bidra til å sikre estetisk kvalitet og bærekraft i fremtiden.

Studentrepresentant industriell design:
Ida Guldbrandsøy
tlf: 915 43 088
e-post: ida_guld@hotmail.com

Som “outsidere” i byutvikling har industridesign hatt muligheten til å oppdage og utforske viktige felt som ofte neglisjeres, slik som orienterbarhet og fremkommelighet, samt konsepter for et levende bybilde året rundt. Vi har hatt muligheten til å forme vår egen rolle og bruke vår kunnskap og metoder innen design til å sette brukerne i sentrum og involvere dem i utformingen av konseptet for Filipstad. Vi har fungert som et viktig bindeledd mellom de ulike fagdisiplinene og sørget for at vi hele tiden husker på det store bildet. Sist men ikke minst, har vi hatt en sentral rolle som redaktører og grafiske designere for å formidle informasjonen på en pedagogisk og estetisk måte..

Studentrepresentant landskapsarkitektur:
Helena Norevik Meldal
tlf: 908 15 955
e-post: helena.n.meldal@gmail.com

Landskapsarkitektstudentene har jobbet med å sette retningslinjer for utformingen av byrommene, den delen av Filipstad som vil bli offentlig og tilgjengelig for alle. Her tar vi blant annet opp kvalitetene med en åpen overvannshåndtering, fordeler med bruk av beplantning i ulike sjikt, farger og mønstre i belegg for mer særpreg, i tillegg til konflikter knyttet til den planlagte gatestrukturen.

Studentrepresentant by- og regionsplanlegging:
Ela Keser
tlf: 48 42 98 88
e-post: Elakeser99@gmail.com

By- og regionplanleggingsstudenter har hatt en overordnet og ikke minst viktig rolle i prosjektet for utviklingen av den estetiske veilederen. Vi har bidratt med utforming av mål og metoder for organisering av prosjektarbeidet, blant annet gjennom møter, workshops, befaring og tverrfaglige diskusjoner. Prosjektarbeidet har gitt en dypere forståelse av estetikk og de utallige subjektive oppfatningene av begrepet, blant annet hvor ulikt offentlige og private aktører ser på “skjønnhet” i byplanlegging og arkitektonisk byggestil. Ettersom lovverket opererer med vage definisjoner rundt estetikk vil estetiske veiledere være essensielle, og dersom flere estetiske veiledere blir vedtatt og gjort juridiske, vil man i større grad få stilt konkrete retningslinjer.

Kreativ leder i Koi fargestudio:
Dagny Thurmann-Moe
tlf: 40 45 45 85
e-post: dagny@koifargestudio.no

”Det er på tide å slippe til den neste generasjonen arkitekter, planleggere, industridesignere og landskapsarkitekter og deres visjoner for estetisk byutvikling.”

En stor takk til studentene som har utformet veilederen:

Meld deg på våre nyhetsbrev

Koi Fargestudio tilbyr fargerådgivning og utvikling av fargekonsepter. Hold deg oppdatert om alt som skjer i studioet ved å registrere deg.

Markedsføringstillatelser
KOI vil bruke informasjonen du gir på dette skjemaet for å komme i kontakt med deg og for å gi oppdateringer og markedsføring.

Vi bruker Mailchimp som vår markedsføringsplattform. Ved å klikke nedenfor for å abonnere, godtar du at informasjonen din vil bli overført til Mailchimp for behandling. LÆR MER OM MAILCHIMP'S PERSONVERNPRAKSIS HER.

Ta kontakt

Koi Fargestudio tilbyr fargerådgivning og utvikling 
av fargekonsepter. Bruk gjerne kontaktskjemaet eller send en 
e-post. Vi hører gjerne fra deg!

Adresse
Rådhusgata 11
0151 Oslo

Kontaktinfo
+4792014333
mail@koifargestudio.no

Meld deg på Kois fargenytt!

Nyhetsbrevet kommer i ujevn rykk og napp, mer etter innfallsmetoden og hvis vi har noe på hjertet, enn i en veldig fast form. Så vil du være med på litt ukentlig, månedlig eller kvartalsvise fargeinspo og samtale, synes vi det er stort stas!